РЕШЕНИЕ №937 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52

РЕШЕНИЕ
№937
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52

 

I. Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУПО/ за 2022 г.

II. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък в съответствие с приложените задания, както следва:    

 

А:  В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. По Заявление с вх. №168-5697-1/10.01.2023 г. от Танчо Михайлов-управител на „ТНД Пропърти“ ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.503.9133, представляващ  УПИ XIV-9133 в кв.594 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от „зона за спорт и атракции“ /Са/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

2. По Заявление с вх. №194-М-7277-1/09.03.2023 г.  от Мартин Камбуров, собственик на имот с идентификатор 35167.504.1484, представляващ УПИ IV-1484, кв.126 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от смесена многофункционална зона /Смф/  в жилищна зона с преобладаващо нискоетажно застрояване /Жм/.

 

Б. Извън урбанизираните територии:

 

  В землището на гр. Казанлък:

1. По Заявление с вх. №194-Щ-46-3/23.01.2023 г. от Щерьо Георгиев, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 35167.16.22 и 35167.16.39 в землището на гр. Казанлък, м-ст „Арите“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на производствена и складова база.

 

В землището на село Енина:

2. По Заявление с вх. № 168-7770-1/21.12.2022г. от Анатолий Николов, управител на „Макс недвижими имоти“ ЕООД, ЕИК 205258113, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.126.59 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“ , с конкретизиран устройствен режим:   Смесена функционална зона – разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки.

 

3. По Заявление с вх. №194-С-4275-1#1/22.11.2022 г. от Станислав Йорданов, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 27499.181.7 и 27499.181.6 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, като се промени устройственият режим  от „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретен устройствен режим-Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда и постройки от допълващото застрояване.

 

4. С вх. №194-Д-7093-1#1/23.01.2023 г. от Джон Иванофф, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.181.15 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, като се промени устройственият режим от „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретен устройствен режим- Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в Жилищно малкоетажно застрояване“ /Жм/, с цел  урегулиране на 5 бр. самостоятелни имоти за изграждане на жилищна сграда във всеки един.

 

5. По Заявление с вх. №194-Г-245-3/15.12.2022 г. от Георги Скобелев, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.17.8 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

6. По Заявление с вх.№ 194-С-490-1#1/14.12.2022г. от Станчо Леков и Георги Пенчев, собственици на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.8 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/,   с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на гр. Крън:

7. По Заявление с вх. №168-7245-2/14.02.2023 г. от Николай Спиров, изпълнителен директор на „ЮМТ“ АД, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42, земеделската земя с НТП „пасище“ в землището на гр. Крън, в Защитена зона „Централен балкан-буфер“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „пасище“, с конкретизиран устройствен режим: Рекреационна зона за туристически дейности – разновидност 2 /Ок2/ с цел изграждане на сграда за отдих.

 

В землището на с. Голямо Дряново: 

8. По Заявление с вх. №194-С-1843-2/02.03.2022г. от Симеон Георгиев, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 15864.22.13,  15864.23.19,  15864.23.20, 15864.23.21, 15864.23.22, 15864.23.23, 15864.23.26, 15864.23.29, 15864.23.60 и 15864.23.76 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Стублата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя,

с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на село Копринка:

9. По Заявление с вх. №168-543-3/02.03.2023г. от Неждет Яшар, управител на „Трон“ ЕООД, ЕИК: 123083337, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7, 38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3,   38563.124.5,   38563.124.12,   38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3,    38563.125.5,   38563.125.11,  38563.125.14,  38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20,  38563.125.32, 38563.125.39,  38563.125.58,  38563.163.1 в землището на с. Копринка, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим:    Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на открити и закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за  екологично и традиционно сушене  на селскостопанска продукция, постройки за инвентар,  сеновали, силажни ями  и други сгради, обслужващи селското стопанство.  

 

В землището на с. Бузовград:

10. По Заявление с вх. №194-Д-7895-2/15.12.2022г. от Димитър Стефанов, собственик на поземлен имот с идентификатор 06848.31.197 в землището на с. Бузовград, м-ст „Зад лозята“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

В землището на село Розово:

11. По Заявление с вх. №194-Т-4146-1#1/28.02.2023г. от Таня Атанасова, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 62983.59.8 и 62983.59.11 в землището на с. Розово, м-ст „Сованлъка“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

12. По Заявление с вх. №194-Т-2793-1/06.01.2023 г. от Тихомир Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.2 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

13. По Заявление с вх. №194-Т-2793-4/09.02.2023 г. от Тихомир Иванов, собственик на поземлен имот с идентификатор 62983.63.17 в землището на с. Розово, м-ст „Бяла глина“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

14. По Заявление с вх. №194-М-5639-9/20.12.2022 г. от Милен Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 59.113 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Розово, /получен след обединяването на ПИ №59.53  и №59.54/, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

15. По Заявление с вх. №194-Т-549-1/16.12.2022 г. от Татяна Илчева, собственик на поземлени имоти с идентификатори 62983.8.44 в землището на с. Розово, м-ст „Орешака“, като се промени устройствения режим от „Земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности“ /За/ в Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землището на с. Кънчево:

16. По Заявление с вх. №112-01-25#1/17.03.2023 г. от инж. Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък, за Поземлени имоти с идентификатори: ПИ 40868.79.19 м. „Мише кору“ и ПИ 40868.79.17 м. „Мише кору“, общинска частна собственост, в землището на с. Кънчево, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим: Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична централа.

 

III. Одобрява Заданията, съставени от възложителите, за частично изменение на ОУП на община Казанлък за горепосочените имоти.

 

IV. Допуска да се изработят едновременно и Подробни устройствени планове или изменение на действащите Подробни устройствени планове, като  ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП. Одобрява заданията,  съставени от заинтересованите лица за изработване на ПУП или изменение на ПУП във връзка с изменението на ОУП за горепосочените имоти.

След изготвяне на проекта за изменение на ОУП, да се проведе обществено обсъждане, за което да се уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените.

Проекта да се съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или възражения от проведеното обсъждане.

 

V. Всички разходи по изработване на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък, по актуализация и поддръжка на ОУП и подлежащите на изменение ПУП относно гореописаните имоти да се поемат солидарно от заинтересованите лица, инициирали промяната им.

ПУП да се одобрят след като се актуализира изменението на ОУП за съответния имот или имоти.

 

VI. Не разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, за следните имоти:

 

В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. По Заявление с вх. №168-7777-1/16.01.2023 г. от Нели Шопова- Георгиева, управител на „Плантер“ ЕООД, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 35167.503.142, 35167.503.150, 35167.503.151, 35167.503.292, част от УПИ II - за озеленяване, кв.591 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от „зона за озеленяване“ в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

 

Извън урбанизираните територии:

2. По Заявление с вх. №194-Х-587-6/16.12.2022 г. от Христина Сорокова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.31 в землището на с. Енина, м-ст „Оградата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя  „нива“ , с конкретизиран устройствен режим:  Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на Склад за селскостопанска продукция и инвентар.

 

3. По Заявление с вх. №194-К-306-2/15.12.2022 г. от Косьо Стоянов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.250.65 в землището на гр. Крън,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „етерично-маслодайна култура“, с конкретизиран устройствен режим: Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на постройки за селскостопанска продукция и инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

 

4. По Заявление с вх. №194-Л-622-2/16.12.2022 г. от Лиляна Колева, собственик на Поземлен имот с идентификатор 77027.8.17 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст „Баиролу“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя  „зеленчукова градина“, с конкретизиран устройствен режим:

Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на постройки за селскостопанска продукция и инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

 

5. По Заявление с вх. №168-5274-8/19.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на ЕТ „Симеон Георгиев 84“, ЕИК 203473409, собственик на поземлени имоти с идентификатори 83106.20.112, 83106.21.103, 83106.21.109, 83106.21.404, 83106.22.141, 83106.22.142, 83106.23.135 в землището на с. Шейново, м-ст „Коджа кър“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим: Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на складове за селскостопанска продукция, постройки за инвентар, сеновали и други сгради, обслужващи селското стопанство.

 

6. По Заявление с вх. №168-5274-5/02.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на ЕТ „Симеон Георгиев 84“, ЕИК 203473409, собственик на Поземлен имот с идентификатор 87641.58.13 в землището на с. Ясеново, м-ст „Армутлука“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя   „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на сгради със селскостопанско предназначение.

 

7. По Заявление с вх. №168-5274-6/02.12.2022 г. от Симеон Георгиев, управител на „Еврозид“ ЕООД, ЕИК 123663105, собственик на Поземлени имоти с идентификатори 87641.129.526, 87641.155.233, 87641.156.539 и 87641.156.540 в землището на с. Ясеново, м-ст „Сечи дере“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя   „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на сгради със селскостопанско предназначение.

 

8. По Заявление с вх. №194-Й-1142-2/16.12.2022 г. от Йордан Атанасов и Петя Георгиева Димова, собственици на Поземлени имоти с идентификатори 49076.66.1 и 49076.66.3 в землището на с. Горно Черковище, м-ст „Керезлика“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „изоставена нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на складове за селскостопанска продукция и инвентар.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 

публ. на 12.04.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220