Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.006-0016

„Подкрепа за Община Казанлък по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

 

Бюджетна линия се финансира по процедура № BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

 

Срок за реализиране на дейностите: от 07.07.2023 г. до 07.12.2023 г.

 

Обща стойност: 180 000 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Бенефициент: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Цели: Бюджетната линия цели подобряване и укрепване капацитета на Община Казанлък, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР).

 

Описание: Бюджетната линия е обвързана с идентифицираните нужди на Община Казанлък относно ефективната и ефикасна подготовка и изпълнение на проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021 -2027 година. Във връзка с подготовката на проекти в следващия програмен период Община Казанлък ще организира и проведе специализирани обучения, чиято цел е повишаване на капацитета на служителите в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 и подготовката на инвестиции за градско развитие. Ще бъде възложено изготвянето на финансов анализ, което ще гарантира доброто финансово планиране и управление на средствата през програмен период 2021-2027. В рамките на проектното предложение ще бъде закупено ИТ оборудване, което ще улесни процесите за подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021 - 2027 година.

 

 

публ. на 27.07.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220