Кратка информация за проекта

 

Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.020-0168-C01/25.04.2024 г. по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Наименование на проекта: „Енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация Казанлък“

 

Начална дата: 25.04.2024 г.

Крайна дата: 25.04.2026 г.

 

Обща стойност: 966 898,00 лв., от които:

808 565,00 лв. - безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост

158 333,00 лв. - невъзстановим ДДС допълващо национално финансиране от бюджета на Република България.

 

Краен получател: Община Казанлък

 

Цели: Общата цел на проекта е намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност на публичните сградите в гр. Казанлък.

Конкретна цел на проекта е енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване - сградата на общинска администрация Казанлък, чрез изпълнение на пакет от мерки за енергийна ефективност. Сградата е с висока обществена значимост, намираща се в центъра на гр. Казанлък, за която се цели подобряване на енергийните характеристики, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни мерки за енергийна ефективност за достигане на клас на енергопотребление "А". С въвеждането на мерките за енергийна ефективност се цели постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, намаляване на разходите за енергопотребление, спестяване на публичен ресурс и цялостно подобряване на условията за предоставяне на услугите и за работа.

Друга конкретна цел на проекта е рентабилна експлоатация на сградата, с което ще се постигне устойчиво управление и поддръжка на сградата, предоставяне на по-добри услуги на населението и условия за работа. С проектът ще се подобрят значително експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.

 

Описание: Проектът предвижда енергийно обновяване на административна сграда помещаваща основната и най-голяма част от администрацията на Община Казанлък, чрез внедряване на пакет от мерки за енергийна ефективност.

Реализирането на проекта ще повиши значително енергийната ефективност на сградата, която ще достигне клас на енергопотребление A. Поради значителното намаляване на разходите на електрическа енергия ще се реализира икономия на публични средства, които с натрупване в бъдеще биха могли да се финансират други обществено значими проектни идеи. Реализацията на проекта ще доведе освен до значително спестяване на първична енергия и до намаляване на генерираните емисии на парникови газове, което ще окаже пряко положително въздействие върху здравето на населението в общината.

 

  Изтегли Документ
публ. на 09.05.2024 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220