Местни избори 2023

Техническа инфраструктура и екология

Водоснабдяване      Поради богатите водни ресурси, на територията на община Казанлък са изградени няколко големи водоизточника. В района на с. Ръжена е изграден водоизточник “Ръжена”, състоящ  се от 11 бр. шахтови к

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортна инфраструктура   Географското местоположение на община Казанлък в централната част на страната й осигурява връзки към основните транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на България и Балканите. И

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

По данни на НСИ към 2019 г. 99,9% от населението е свързано с обществената водоснабдителна мрежа. Няма населени места на воден режим. Община Казанлък има в състава си 20 населени места, като водоснабдяването им се осъществява посредством каптажи, дренажи, т

КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната мрежа на гр. Казанлък (47325 жители) е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и атмосферни води. На територията на града са изградени 8 броя дъждопреливници, като отливните им канали се заустват в река Стара. Степента на изграденост на

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

На територията на община Казанлък попада една от системните подстанции на преносната електроенергийна мрежа на страната - подстанция “Чудомир” 220/110кV, което е предпоставка за по-сигурно и качествено електроснабдяване на района. През територия

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За производството на алтернативна електрическа енергия се използват главно водна, вятърна и слънчева енергия. Традиционно, водната енергия е усвоена най-рано, като ВЕЦ “Енина” с мощност 1.02 MW е изградена на водите на река Енинска,. В подно

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

По данни на „Ситигаз Бългирия” ЕАД към средата на 2020 г., на територията на община Казанлък, са изградени над 41 км разпределителни газопроводи с над 700 отклонения за захранване на промишлени, обществено-административни и битови потребители. С

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Според проучване на Cisco, България е на 5-то място в света и на 3-то в Европа по скорост на интернет връзката. Оптично и ADSL покритие са най-популярните избори по отношение на достъпа до интернет. В Казанлък има високоскоростно 4G покритие. Интернет достъ

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците се приемат като екологичен, социален и икономически проблем, а нарастващото потребление и „консуматорското“ поведение на обществото продължават да генерират големи количества отпадъци. Необходими са системни усилия за предотвратяване
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220