ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците се приемат като екологичен, социален и икономически проблем, а нарастващото потребление и „консуматорското“ поведение на обществото продължават да генерират големи количества отпадъци. Необходими са системни усилия за предотвратяване

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Според проучване на Cisco, България е на 5-то място в света и на 3-то в Европа по скорост на интернет връзката. Оптично и ADSL покритие са най-популярните избори по отношение на достъпа до интернет. В Казанлък има високоскоростно 4G покритие. Интернет достъ

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

По данни на „Ситигаз Бългирия” ЕАД към средата на 2020 г., на територията на община Казанлък, са изградени над 41 км разпределителни газопроводи с над 700 отклонения за захранване на промишлени, обществено-административни и битови потребители. С

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За производството на алтернативна електрическа енергия се използват главно водна, вятърна и слънчева енергия. Традиционно, водната енергия е усвоена най-рано, като ВЕЦ “Енина” с мощност 1.02 MW е изградена на водите на река Енинска,. В подно

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

На територията на община Казанлък попада една от системните подстанции на преносната електроенергийна мрежа на страната - подстанция “Чудомир” 220/110кV, което е предпоставка за по-сигурно и качествено електроснабдяване на района. През територия

КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната мрежа на гр. Казанлък (47325 жители) е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и атмосферни води. На територията на града са изградени 8 броя дъждопреливници, като отливните им канали се заустват в река Стара. Степента на изграденост на

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

По данни на НСИ към 2019 г. 99,9% от населението е свързано с обществената водоснабдителна мрежа. Няма населени места на воден режим. Община Казанлък има в състава си 20 населени места, като водоснабдяването им се осъществява посредством каптажи, дренажи, т

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортна инфраструктура   Географското местоположение на община Казанлък в централната част на страната й осигурява връзки към основните транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на България и Балканите. И

Техническа инфраструктура и екология

Водоснабдяване      Поради богатите водни ресурси, на територията на община Казанлък са изградени няколко големи водоизточника. В района на с. Ръжена е изграден водоизточник “Ръжена”, състоящ  се от 11 бр. шахтови к
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220