Краткосрочна и дългосрочна програма по чл. 10 от ЗЕВИ


Отчети по енергийна ефективност за 2018 г.


Програма за Енергийна ефективност на Община Казанлък за 2021-2027 г.


Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г.

Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2016 година Годдишният доклад за наблюдение на изпълнен

Годишен отчет за 2019 г. по чл.12 от ЗЕЕ


Отчети по енергийна ефективност за 2019


Инвестиционна програма на Община Казанлък 2014-2020


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г.

     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020 г.


Междинна оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък


Изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък“ за периода 2014 – 2020


Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците


План за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013 – 2015 година.


Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016 - 2020 г.


Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.


Програма за управление на община Казанлък 2011 - 2015 г.


Междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2011 г.


Общинска стратегия за демографско развитие на Община Казанлък


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220