Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г.

Общински план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014 - 2020 година - за 2016 година Годдишният доклад за наблюдение на изпълнен

Инвестиционна програма на Община Казанлък 2014-2020


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г.

     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020 г.


Междинна оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък


Изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък“ за периода 2014 – 2020


Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците


План за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013 – 2015 година.


Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016 - 2020 г.


Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.


Програма за управление на община Казанлък 2011 - 2015 г.


Междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2011 г.


Общинска стратегия за демографско развитие на Община Казанлък


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378