Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

„Предоставяне на транспортни услуги по проект „Дъга на толерантността- партньорство за ефективна интеграция“ във връзка с изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0037

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на оператор за възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените общинска и областна транспортни схеми, квота на община Казанлък“

Открита процедура Активни

„Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, д

Открита процедура Неактивни

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Казанлък“ за обект “Сграда с административен адрес, гр.Казанл

Публично състезание Неактивни

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2016-2017Г.

Публично състезание Неактивни

Застрахователна услуга по пет обособени позиции: 1.Задължителна застраховка „Трудова злополука“, 2. Задължителна застраховка „Трудова злополука“, 3. Групова застраховка „Злополука и заболяване“, 4. Групова застраховка “Злополука“, 5. Застраховка „Професи

Събиране на оферти с обява Неактивни

Извършване на довършителни СМР във връзка с проведена публична покана с предмет: ‘‘Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в ‘‘Блок Б‘‘ на ОУ ‘‘Д-р Петър Берон‘‘, с. Шейново, Община Казанлък по ПРОЕКТ ‘‘КРАСИВА БЪЛГАРИЯ‘‘ 2016 по МЯРКА

Покана до определени лица Неактивни

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Казанлък“ за Сграда с административен адрес, гр.Казанлък, ул.

Открита процедура Неактивни

„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” по 2 обособени позиции.

Публично състезание Неактивни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария по обособени позиции:

Открита процедура Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи и оценка на съответствието на инвестиционните проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на терит

Открита процедура Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи и оценка на съответствието на инвестиционните проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на тери

Договаряне без обявление Неактивни

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Казанлък“ по 2 обособени позиции

Открита процедура Неактивни

„Застрахователна услуга – застраховки на недвижим имущество, общинска собственост на Община Казанлък“

Открита процедура Неактивни

„Доставка на нов автомобил за нуждите на Общинска администрация-Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Покана по чл.191, ал.1,т.2 ЗОП „Осъществяване на авторски надзор по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Кулата“, гр.Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) в рамките на инвестиционна програма за

Покана до определени лица Неактивни

Покана по чл.191,ал.1,т.2 ЗОП „Осъществяване на авторски надзор по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр.Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) в рамките на инвестицион

Покана до определени лица Неактивни

„Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък“

Открита процедура Неактивни

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП за „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в квартал “Кулата“ и квартал “Крайречен“, гр. Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП „Осъществяване на авторски надзор при подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация ДЯ №5 „Детелина“, гр.Казанлък по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в три детски град

Покана до определени лица Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220