Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП „Осъществяване на авторски надзор при подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация ДЯ №4 „Пролет“, гр.Казанлък по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в три детски градин

Покана до определени лица Неактивни

Покана по чл.191, ал.1, т.2 ЗОП “Осъществяване на авторски надзор при подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация ОДЗ № 15 „Звънче“, гр.Казанлък по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в три детски градин

Открита процедура Неактивни

Покана по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП “Осъществяване на авторски надзор при подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация ЦДГ № 9 „Слънчице“, гр.Казанлък по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в три детски гр

Покана до определени лица Неактивни

ПОКАНА по чл.191, ал.1,т.2 от ЗОП „Осъществяване на авторски надзор при подмяна на отоплителна инсталация и горивна база ЦДГ №8 „Юрий Гагарин“, гр.Казанлък по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в три детски градини и две

Открита процедура Неактивни

ПОКАНА За Осъществяване на авторски надзор при ‘‘Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в ‘‘Блок Б‘‘ на ОУ ‘‘Д-р Петър Берон‘‘, с. Шейново, Община Казанлък по ПРОЕКТ ‘‘КРАСИВА БЪЛГАРИЯ‘‘ 2016 по МЯРКА М02 ‘‘ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И

Покана до определени лица Неактивни

Периодична доставка на бетонови изделия

Събиране на оферти с обява Неактивни

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Открита процедура Неактивни

О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Други Неактивни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Март 2016

Открита процедура Неактивни

„Усилване на строителната конструкция на южното крило на училищната сграда на ПМГ „Н. Обрешков“, гр.Казанлък“

Публична покана Неактивни

Осъществяване на авторски надзор при „Усилване на строителната конструкция на южното крило на училищната сграда на ПМГ „Н. Обрешков“, гр.Казанлък“

Договаряне без обявление Неактивни

Осъществяване на авторски надзор при „Изграждане на нова сграда за Национален център по природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.

Договаряне без обявление Неактивни

Договаряне без обявление с предмет: „Строителен надзор при изграждане на пристройки в ПМГ ,,Н.Обрешков“, гр. Казанлък

Договаряне без обявление Неактивни

Договаряне без обявление с предмет: „Изграждане на нова сграда за Национален център по природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

Договаряне без обявление Неактивни

„Доставка на готова храна „Кетъринг“– хранене за домове за стари хора и дом за възрастни хора с деменция в гр. Казанлък“

Открита процедура Неактивни

Доставка на материали и консумативи за нуждите на проект „Независим живот в община Казанлък“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0114-C001 по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешкит

Открита процедура Неактивни

‘‘Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в ‘‘Блок Б‘‘ на ОУ ‘‘Д-р Петър Берон‘‘, с. Шейново, Община Казанлък по ПРОЕКТ ‘‘КРАСИВА БЪЛГАРИЯ‘‘ 2016 по МЯРКА М02 ‘‘ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА‘‘

Открита процедура Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. Паисий Хиляндарски“, гр.Казанлък“

Открита процедура Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Кулата“, гр.Казанлък“”

Открита процедура Неактивни

„Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0001-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за предос

Публична покана Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220