Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Предмет на настоящата поръчка е: „Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ '' Св. Паисий Хилендарски'', гр. Казанлък''

Открита процедура Неактивни

„ Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Кулата“, гр.Казанлък“

Открита процедура Неактивни

„Проектиране и изграждане на енергийни мерки в ОДЗ 2 „Снежанка“, гр.Казанлък“

Публична покана Неактивни

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Казанлък“

Открита процедура Неактивни

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр.Казанлък

Публична покана Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в “Блок Б“ на ОУ “Д-р Петър Берон“, с. Шейново по проект „Красива България“, мярка 02 Подобряване на социалната инфраструктура

Открита процедура Неактивни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Февруари 2016

Открита процедура Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи и оценка на съответствието на инвестиционните проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на тери

Открита процедура Неактивни

„Изграждане и реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Открита процедура Неактивни

Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска библи

Публична покана Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изграждане на енергийни мерки в ОДЗ 2 „Снежанка“, гр.Казанлък“

Открита процедура Неактивни

ОТТЕГЛЕНА-Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Об

Публична покана Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на СМР по проект Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък “, разпределена в пет обособени позиции

Открита процедура Неактивни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2016г.“

Открита процедура Неактивни

,,КЕТЪРИНГ- приготвяне и доставка на готова храна, по 3 обособени позиции:

Открита процедура Активни

„Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции”

Открита процедура Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Януари 2016


“Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария по обособени позиции:

Открита процедура Активни

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Казанлък – І – ви етап, по обособени позиции

Открита процедура Активни

„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Казанлък, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за

Открита процедура Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220