Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Юли

Открита процедура Активни

„Инженеринг за обект: Площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци”

Публична покана Активни

„Избор на оператор за възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Казанлък“

Открита процедура Активни

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария по обособени позиции

Открита процедура Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

,,Доставка на готова храна ,,КЕТЪРИНГ‘‘ – хранене за домове за стари хора в гр. Казанлък

Открита процедура Активни

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА – ЗАСТРАХОВКИ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК.

Открита процедура Активни

Осъществяване на авторски надзор при „Ремонтни дейности на мост в с.Ясеново”

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на обект: „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и приемна сграда“ Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономичкеско пространство 200

Открита процедура Активни

“Изпълнение на СМР на обект: „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и приемна сграда“ Осъществява се с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Прогр

Открита процедура Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Юни

Открита процедура Активни

„СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В КВ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ГР.КАЗАНЛЪК, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА“

Открита процедура Активни

Осъществяване на авторски надзор по част ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ при доизграждане на отоплителната инсталация на Дом за възрастни хора с деменция гр.Казанлък

Договаряне без обявление Активни

Доставка на гориво-смазочни материали/масла/ за нуждите на служебните автомобили /специализирани и неспециализирани/ в община Казанлък и Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ за 2015 / 2016 година

Публична покана Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220