Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския цен

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския це

Договаряне без обявление Активни

„Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в квартал “Кулата“ и квартал “Крайречен“, гр. Казанлък

Открита процедура Активни

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на обект: „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и приемна сграда“ Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономичкеско пространство 200

Открита процедура Активни

“Осъществяване на дейности по информация и публичност за проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономичкеско пространство 2009-2014 по Прогр

Открита процедура Активни

“Изпълнение на СМР на обект: „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ и приемна сграда“ Осъществява се с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Прогр

Открита процедура Активни

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, чрез точното спазване на изработения от него инвестиционен проект и всички права и задължения, произтичащи от чл. 162 от ЗУТ за обект “Стадион Севтополис - реконструкция и модернизация на общин

Договаряне без обявление Активни

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък от Общински съвет Казанлък – II част през 2015г.

Договаряне без обявление Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Май

Открита процедура Активни

Доставка на течно гориво за отопление – газьол, за организациите на бюджетна издръжка на територията на Община Казанлък

Договаряне без обявление Неактивни

Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на Община Казанлък

Публична покана Активни

Осъществяване на авторски надзор при преустройство на Детска млечна кухня, в Кухня майка“

Договаряне без обявление Активни

Справка за плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки - месец Април

Открита процедура Активни

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СРР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр.Казанлък“ финансиран от Национален доверителен екофонд.

Договаряне без обявление Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220