Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Изработване, отпечатване, пакетиране и доставяне на база на периодични заявки от възложителя на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък

Публично състезание Активни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Събиране на оферти с обява Активни

„Осъществяване на строителен надзор по проект „Светът на траките“ по 3 обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“

Открита процедура Неактивни

„Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък“

Други Неактивни

„ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”

Открита процедура Активни

„Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Оборудване

Събиране на оферти с обява Активни

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“

Открита процедура Активни

Изграждане на велоaлея от гр. Крън до гр. Шипка, реализирана в рамките на проект BG16RFOP001-6.002.0002 „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Открита процедура Неактивни

„Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на 2 бр. нови автомобили за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на 2 бр. нови автомобили за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на 2 бр. нови автомобили за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Доставка на гориво за отопление - газьол за отоплителни сезони: 2019/2020г. и 2020/2021г.

Договаряне без обявление Активни

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Събиране на оферти с обява Активни

„Осигуряване проводимостта на речните легла на територията на община Казанлък по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2019-2020г.

Публично състезание Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220