Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Изпълнение на дейности по осигуряване проводимостта на речното легло на река „Гюрля“, в урбанизираната територия на с. Средногорово, община Казанлък

Покана до определени лица Неактивни

„ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА „КЕТЪРИНГ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Открита процедура Активни

„Доставка на хранителни продукти - зърнени храни и храни на зърнена основа“ по обособени позиции: Обособена позиция 1:„Доставка на хранителни продукти - зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“;Обособ

Открита процедура Активни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на проект „Закупуване на обзавеждане за спалните помещения на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52“ към фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., по обособени позиции: Обособена позици

Събиране на оферти с обява Активни

„Осъществяване на строителен надзор по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Пряко договаряне Активни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за обект „Дневен център за лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г“

Събиране на оферти с обява Активни

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

Публично състезание Активни

Авторски надзор по време на изпълнение на СМР съгласно инвестиционен проект за обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Покана до определени лица Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Славейче“ в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Публично състезание Активни

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Славейче“ в гр.Казанлък - ОТТЕГЛЕНА

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на нови специализирани контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ - ОТТЕГЛЕНА

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на сметосъбирач за нуждите на ОП „КД и ПИС“

Публично състезание Неактивни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска биб

Покана до определени лица Активни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска худож... - ОТТЕГЛЕНА

Събиране на оферти с обява Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220