Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил и надстройка за нуждите на Община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСНО ПОКРИТИЕ ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ)“

Събиране на оферти с обява Неактивни

“УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“Подобект-2: „“Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина- първи етап“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“ Подобект-1: „Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“ – гр.Казанлък- първи етап“

Събиране на оферти с обява Неактивни

“Разработване и въвеждане на информационна система за управление на градския транспорт”

Публично състезание Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Публично състезание Неактивни

„Облагородяване на парк в ж.к. „Изток“ до бл.46, 51, 52, 53 и бл.60 в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи – препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

„Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Активни

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи – препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи– препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Изграждане и реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Неактивни

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор 35167.506.3626 по КК на гр. Казанлък/“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР при прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 „Надежда “ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинститу

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Проектиране и препавиране на ул.“Княз Мирски“ в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА“ – ЕТАП 1

Покана до определени лица Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220