Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил и надстройка за нуждите на Община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСНО ПОКРИТИЕ ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ)“

Събиране на оферти с обява Неактивни

“УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“Подобект-2: „“Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина- първи етап“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“ Подобект-1: „Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“ – гр.Казанлък- първи етап“

Събиране на оферти с обява Неактивни

“Разработване и въвеждане на информационна система за управление на градския транспорт”

Публично състезание Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Публично състезание Неактивни

„Облагородяване на парк в ж.к. „Изток“ до бл.46, 51, 52, 53 и бл.60 в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи – препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

„Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Активни

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи – препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи– препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Изграждане и реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Неактивни

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор 35167.506.3626 по КК на гр. Казанлък/“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР при прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 „Надежда “ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинститу

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Проектиране и препавиране на ул.“Княз Мирски“ в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА“ – ЕТАП 1

Покана до определени лица Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220