Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по рехабилитация на бул. „Розова долина“ – етап 1“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Други Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2018г.

Публично състезание Неактивни

Обновяване на център гр.Шипка – център първи етап, конструкции, видим, шлайфан и ресан бетон

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна и иглолистна растителност

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр.Крън – I етап, I подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр.Крън – от о.к.300 до Преливник“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Преустройство на неизползваем корпус от сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, като част от дейностите по проект „Развитие на услуги

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за Преустройство на неизползваем корпус от сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семе

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за рехабилитация на бул. „Розова долина“ – етап 1.

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършване на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в общин

Събиране на оферти с обява Неактивни

“Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“, По проект „Красива България” (ПКБ) 2018 г., по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска би

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на оборудване и обзавеждане по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Специализирано оборудв

Събиране на оферти с обява Неактивни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора по обособени позиции

Открита процедура Активни

„ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”

Открита процедура Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220