Доставка на ГСМ до 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС за нуждите на МПС, собственост на Община Казанлък.

Договаряне без предварително обявление Активни

“Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък.

Покана до определени лица Неактивни

“Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя пътнически и 5 (пет) броя кухненски асансьорни уредби за 2 (два) обекта на образователната инфраструктура в община Казанлък (детски градини) от зона за въздействие А с преобладаващ социален характ

Публично състезание Неактивни

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2017-2018Г.“

Публично състезание Неактивни

„Доставка на хранителни продукти „Плодови и зеленчукови консерви, подправки, други“ за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария“

Покана до определени лица Неактивни

„Доставка на хранителни продукти „Зеленчуци и плодове“ за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария“

Покана до определени лица Неактивни

“Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГР. КАЗАНЛЪК“

Публично състезание Неактивни

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Казанлък“

Открита процедура Неактивни

„Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък“

Публично състезание Неактивни

“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи и оценка на съответствието на инвестиционните проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на тери

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР – газификация на обект Дневна детска ясла № 8 “Васил Левски“, гр.Казанлък

Събиране на оферти с обява Неактивни

Осъществяване на мерки за публичност и визуализация (комуникация) на дейностите по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и ин

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект Дневна детска ясла №8 „Васил Левски“, гр.Казанлък“

Покана до определени лица Неактивни

„Осъществяване на мерки за публичност и визуализация (комуникация) на дейностите по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и и

Събиране на оферти с обява Неактивни

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6 и Газ - пропан-бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Казанлък.

Договаряне без предварително обявление Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“, гр. Казанлък по Проект „Красива България“ (ПКБ) 2017 по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна растителност за нуждите от озеленяване в централните представителни части на град Казанлък, както и предстоящите реконструкции на междублокови пространства и други категории залени площи.“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора по обособени позиции: ОП1. Зеленчуци и плодове; ОП2. Плодови и зеленчукови консерв

Открита процедура Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220