Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“, гр. Казанлък по Проект „Красива България“ (ПКБ) 2017 по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна растителност за нуждите от озеленяване в централните представителни части на град Казанлък, както и предстоящите реконструкции на междублокови пространства и други категории залени площи.“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора по обособени позиции: ОП1. Зеленчуци и плодове; ОП2. Плодови и зеленчукови консерв

Открита процедура Неактивни

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ДГ №6 „ЕДЕЛВАЙС“, ГР.КАЗАНЛЪК, ФИЛИАЛ ГР.КРЪН“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект Дневна детска ясла №8 „Васил Левски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ КЪМ ПМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГР. КАЗАНЛЪК “

Покана до определени лица Неактивни

„Изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Казанлък, бул. “Княз Александър Батенберг“ № 109, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на

Пряко договаряне Неактивни

„ДОСТАВКА НА НОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ТИП „БОБЪР“ С ВМЕСТИМОСТ 1100 ЛИТРА“

Публично състезание Неактивни

„Реконструкция на улично осветление, с цел по-висока енергийна ефективност“

Публично състезание Неактивни

„ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ КЪМ ПМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГР. КАЗАНЛЪК“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Казанлък по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най

Събиране на оферти с обява Активни

ПОКАНА за извършване на „Газоснабдяване и КИПиА на обект: Пристройка за национален център за природоматематически науки към природоматематическа гимназия „Н.Обрешков” и възстановяване на част от учебен корпус на ПМГ в УПИ VII – 5746, кв.165 по плана на K

Покана до определени лица Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 „Теменуга“, гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Осъществяване на дейности по строителен надзор на обекти на образователната инфраструктура - общинска собственост по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Публично състезание Неактивни

„Осъществяване на дейности по строителен надзор за обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр.Казанлък, обл.Ст.Загора“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И КИПиА НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЗА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ КЪМ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.ОБРЕШКОВ” И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЧЕБЕН КОРПУС НА ПМГ В УПИ VII – 5746, КВ.165 ПО ПЛАНА НА КАЗАНЛЪК

Събиране на оферти с обява Неактивни

Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски контрол (надзор) по време на строителството на 5 (пет) обекта на образователната инфраструктура (основни училища) в населени места на общината по проект „Обновяване на образ

Публично състезание Неактивни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - I етап, I подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън - от о.к.300 до Преливник”

Публично състезание Активни

„Осъществяване на мерки за публичност и визуализация на дейностите по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Събиране на оферти с обява Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220