Обществени поръчки на Община Казанлък след 15 юни 2020г.

Обществени поръчки преди 15 юни 2020г.

„Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 3 „Теменуга“, гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр.Казанлък, обл.Ст.Загора“

Публично състезание Неактивни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2017г.

Публично състезание Неактивни

Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени по проект Обновяване на градската среда в град Казанлък по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г.

Публично състезание Неактивни

„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Казанлък, по две обособени позиции“

Открита процедура Неактивни

„Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1100 литра“

Публично състезание Неактивни

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Казанлък на сграда с административен адрес ул.“Цар Иван Шишма

Договаряне без обявление Неактивни

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски контрол на 5 (пет) обекта на образователната инфраструктура (основни училища) в населени места на общината по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община

Публично състезание Неактивни

Осъществяване на дейности по строителен надзор за обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции по проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител на дейности по информация и публичност по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“, по допълнително споразумение №3 / 16.12.2016г. към договор за безвъзмездн

Събиране на оферти с обява Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“, по допълнително спораз

Покана до определени лица Неактивни

Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции по проект Обновяване на градската среда в град Казанлък по ОП Региони в растеж 2014-2020г. ПРЕКРАТЕНА

Публично състезание Неактивни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“, по допълнително спор

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Изпълнение на Строително монтажни работи за 3 (три) обекта на образователната инфраструктура (детски градини) от зона за въздействие А с преобладаващ социален характер по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансира

Публично състезание Неактивни

Изпълнение на довършителни работи на обект: Национален център по природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

Открита процедура Неактивни

Изпълнение на СМР по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 „Снежанка“, град Казанлък“

Събиране на оферти с обява Неактивни

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на местата в автомобилите; Обособена позиция № 2 Застраховка на сухопътни прев

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа през 2016-2017г.“

Пряко договаряне Неактивни

Пряко договаряне по чл.182,ал.1,т.2 ЗОП „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” по две обособени позиции.

Пряко договаряне Неактивни

“Доставка на материали, консумативи и оборудване“, необходими за изпълнение на дейностите по проект BG 05M2OP001-3.002-0037 „Дъга на толерантността- партньорство за ефективна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелиген

Събиране на оферти с обява Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220