Информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.


Заповед на осн. чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ


“Формиране на термобарични и димни смеси в Обект 114Б“ и “Изграждане на технологична линия за снаредяване с термобарична смес на челни части за изстрели и производство на ръчни термобарични гранати в Обект 171“ на територията на Завод 3 в имот №35167.11


“Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали“ в УПИ I-491, кв.46, с.Хаджид


Решение №СЗ-8-ЕО/2020г. ОВОС


“Разширение на съществуваща производствена база за производствени и складови дейности, намираща се в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на гр.Крън, община Казанък.“


“Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи, в Складова база “Бузово кале“ в землището на с.Бузовград и с.Средногорово, община Казанлък“ от Арсенал АД.


“Разширение на съществуваща производствена база за производствени и складови дейности, намираща се в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, в землището на гр.Крън, община Казанък.“


“Изграждане на площадка за преработка на пластмасови отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, в землището на с.Енина, общ.Казанлък


“Включване на нови кодове, количества и дейности с отпадъци на площадка №2, гр.Казанлък /поземлен имот 351167.504.7025/, към действащ регистрационен документ за дейности с отпадъци в контекста на въвеждане в експлоатация на съоръжение за предварително тре


“Дейността по преработка на пластмасов отпадък/бракувани детайли и леяци/ще се извършва в закупена от община гр.Казанлък с местонахождение:с.Енина 61742,област Ст.Загора, Община Казанлък, ул.“Бузлуджански конгрес“,кв.53Б, ПИ с идентификатор 2499.501.3179,


Заявление от “Бисер Олива“ АД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир “Копринка“


Процедура по издаване на Разрешително за водовземане и водоползване .

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомлен

Процедура по издаване на Разрешително за водовземане и водоползване

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомлен

Процедура по издаване на Разрешително за водовземане и водоползване

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомлен

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от „Индустриал плантс“ ООД,  гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 15-А, ет. 5, офис 22-23, относно инвестиционно предложение:  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОР

Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на Казанлък


Заповед за отдаване под наем на полски пътища 2016-2017 г.


площадка за временно съхранение на подситова фракция


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 360/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220