З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 352/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 341/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 340/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Копринка, ЕАТТЕ 38563, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 354/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 339/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 416/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 338/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък, за стопанската 2018/2019 година.


З А П О В Е Д Nо РД - 07 – 419/ 01.10.2018 г. Споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък, с НТП «Трайни насаждения», за стопанската 2018/2019 година.


“Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, дейности с черни и цветни метали, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и н


“Проектиране и изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на предприятие за производство на парфюмерийно-козметични продукти и автомивка“ в имот № 35167.17.22 в гр.Казанлък


Предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ въз основа на декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за всички 20 землища на територията на Община Казанлък за стопанската 2018 - 2019г.


„Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателни съоръжения и дъждовни отпадъчни води от обект в експлоатация“


“Изграждане на тръбен кладенец ТК и водовземане от подземни води за други цели – охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работа на розоварна в ПИ с идентификатор 40292.116.14, с.Крън, местност “Под корията“, община Казанлък, област Ст


Разрешително за ползване на воден обект – р. “Стара река“ (Енинска), с цел – „Изграждане на нови съоражения за защита от вредното въздействие на водите“ – изграждане на подпорна стена в регулационните граници на гр. Казанлък.


Обява за инвестиционно предложение на “Арсенал“ АД база “Бузово кале“


Преустройство на същест.обект за общ.хранене в независима малка пивоварна УПИ ХVI,кв.66


Обява за инвестиционно предложение на Кенан Шакир Саид “ Вили за гости“


Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за подземни води


„РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. СТАРА ЗАГОРА“.


Преустройство на съществуващ самостоятелен обект за обществено хранене в независима малка пивоварна“


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220