На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от НАРЕДБА № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и писмо с вх. №24-05-22/2


Реконструкция и изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект


: “Присъединяване на отклонението за захранване с минерална вода, обосновка на заявеното водно количество и измерване на ползваните водни обеми за “ОБЩЕСТВЕНА БАНЯ“ в ПИ с идентификатор 35167.502.3844 по КККР на гр..Казанлък“


“Проектиране и изграждане на производствен Обект 102А за пресоване и нарязване на заряди от твърди балиститни горива и барути за заряди за артилерийски системи, на площадката на Завод 3, намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището


“Изграждане на обществено-обслужващ комплекс за отдих и почивка.Инвестиционното предложение се реализира в поземлен имот с идентификатор 83199.81.653 в местността “Пазарска чешма“ в землището на гр.Шипка, община Казанлък, област Стара Загора“


„Изграждане на търговско-промишлен комплекс с прилежащ паркинг и обслужващи дейности, включващ автосервиз, автокъща, автомивка и офиси“


“Изграждане на хотелски комплекс“ в землището на гр.Шипка


: “Внедряване в производство на 80 mm неуправляема авиационна ракета ARS-8KOM с кумулативно-осколочно действие, на база технологична линия за монтаж на заряди за 80 mm изстрел RUA-80HEF с осколочно-фугасна ракета в ЛЛБ 6 и реконструкция на Обект ЛЛБ 37


“Присъединяване на отклонението за захранване с минерална вода, обосновка на заявеното водно количество и измерване на ползваните водни обеми за “СПА ХОТЕЛ“ в ПИ с идентификатор 35167.57.27 по КККР на гр.Казанлък; Довеждащ водопровод за минерална вода от


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 35167.17.22


“Изграждане на къща за гости и търговски комплекс“ в ПИ 35167.1.66, в землището на гр.Казанлък“


“Да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план-ПУП-ПЗ за имот общинска собственост 06848.12.15 с площ 68 337 кв.м по кадастралната карта на с.Бузовград, при прилагането на който, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздей


Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот с идентификатор 35167.501.9459 в землището на гр.Казанлък,общ.Казанлък,обл.Ст.Загора,с цел на заявеното водовземане - “водо


Водовземане от тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35167.66.17 гр.Казанлък,общ.Казанлък,обл.Ст.Загора,с цел на заявеното водовземане - “водоснабдяване за напояване на земеделски култури“


Водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 35167.504.7621 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Казанлък,общ.Казанлък,обл.Ст


“Рециклиране на текстилни отпадъци, чрез трансформирането им в нови продукти на площадка находяща се в гр. Казанлък, имот с идентификатор 35167.502.4848 по кадастрална карта на гр.Казанлък.“


“1.Инсталиране на допълнителни пет броя изпускащи устройства, с цел подобряване на микроклимата в работните помещения на - Технологична линия за производство на “Смесево твърдо ракетно гориво“- обект ЛЛБ 9 и обекти ЛЛБ 13 и 37 към нея; - Технологична ли


“Изграждане на склад за семена, торове и препарати за растителна защита. Предвижда се ИП да се реализира в поземлен имот с идентификатор 83199.27.604, землище на гр. Шипка, община Казанлък.“


“Изграждане на комплекс за обществено обслужване“ в поземлен имот с идентификатор 27499.192.18, землище на с.Енина, община Казанлък.“


“Производство на бетонови смеси и изделия, в добавка на неопасни отпадъци, в контекса на тяхното рециклиране и оползотворяване при технологичното им влагане за производство на краен продукт, на площадка обособена от имот с идентификатор 35167.504.7025, гр


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220