РЕШЕНИЕ № 634/24.02.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ  № 634 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 34                      &n

РЕШЕНИЕ № 616/24.02.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ  №616 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №34   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение „ТРОН“ ЕООД, с Дунавци, общ. Казанлък да възложи изработката на Подро

ПУП-ПРЗ за част от квартал 241, гр. Казанлък

О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К СЪОБЩЕНИЕ от 01.03.2022г                    Община Казанлък на основание чл.135, ал. 3 от ЗУТ, обявява на следнит

ПУП-ПЗ ЗА ПИ 06848.22.401, ЗЕМЛИЩЕ С. БУЗОВГРАД

О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К СЪОБЩЕНИЕ от 24.02.2022г              Община Казанлък на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка и при условията на чл. 61, ал.3 от Адм

ПУП-ПЗ ЗА ПИ 87641.156.538 ЗЕМЛИЩЕ С. ЯСЕНОВО

  О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К     СЪОБЩЕНИЕ от 24.02.2022г         Община Казанлък на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка  при условията на чл.61,ал.3 о

ПУП-ПРЗ за част от квартал 20, с. Хаджидимитрово

  СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 22.02.2022г.   Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтере

ПУП-ПР за част от квартал 443, гр. Казанлък

                        О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К            &nbs

ПУП-ПР за част от квартал 24, с.Долно Изворово

  О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 17.02.2022г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от

ПУП-ПРЗ за част от квартал 15, с.Горно Изворово

    О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К СЪОБЩЕНИЕ от 17.02.2022г   Община Казанлък на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на следните заинтересовани лица: собственици на УПИ -VIII в кв.15 по рег.

ПУП-ПЗ ЗА ПИ 35167.240.884

  О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К СЪОБЩЕНИЕ от 17.02.2022г Община Казанлък на основание чл.128, ал.3 и ал.5  от ЗУТ във връзка с при условията на чл.61,ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обявява обявление 63/31.

ПУП-ПЗ ЗА ПИ 77027.78.13 ЗЕМЛИЩЕ С. ХАДЖИДИМИТРОВО

        О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К   СЪОБЩЕНИЕ от 17.02.2022г.                     Общ

РЕШЕНИЕ № 602/27.01.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 602 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33   Р Е Ш И: 1. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Динко

РЕШЕНИЕ № 601/27.01.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 601 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33   1. Дава съгласие Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от ,,ГЕОМИН ИНВЕСТ&ld

РЕШЕНИЕ № 599/27.01.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 599 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №33 Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план – парцеларен план за довеждащ водопровод

ПУП - ПЗ И РУП за част от кв. 73, гр. Крън

               О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К             СЪОБЩЕНИЕ от 15.02.2022г Община Казанлък на основание

ПУП-ПЗ ЗА ПИ 35167.240.872

  О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К  СЪОБЩЕНИЕ от 15.02.2022г  Община Казанлък на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка и при условията на чл.61,ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обявява /обявление

Изменение на план за регулация на част от кв.48 Казанлък


Обяване на заповед за План за застрояване квартал 306 Казанлък


РЕШЕНИЕ № 591/20.12.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  Решение №591 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 20.12.2021г., Протокол №30 Р Е Ш И: 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване,  план- схеми за елек

РЕШЕНИЕ № 581/20.12.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

Решение №581 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 20.12.2021г., Протокол №31 Р Е Ш И:   1. Одобрява изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220