Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот на 26.01.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 02.02.2021 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №5 от 06.01.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №248 взето на заседание на Общински съвет-Казанлъ

Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 29.12.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 12.01.2021 г.)

Община Казанлък Решение № 275  от 29 октомври 2020 г. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 о

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.12.2020 г., 14.12.2020 г. и 15.12.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 18.12.2020 г., 21.12.2020 г. и 22.12.2020 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №№1916, 1924, 1925, 1926, 1927 и №1928 от 23.11.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№277, 278, 2

Публичнени търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 20.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 04.12.2020 г.)

На осн. чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), Решение №255/24.10.2020 г., Реш

Публичнени търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 13.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 27.11.2020 г.)

На осн. чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), Решение №249/24.10.2020 г., Решение №250/

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 05.11.2020 г. и 06.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 12.11.2020 г. и 13.11.2020 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №1723 и №1724 от 16.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №246 и №248, взети на заседание на Общ

Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 29.09.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 13.10.2020 г.)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.0

Публичнен търг с явно наддаване за продажба на общински имот на 25.09.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 09.10.2020 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1340от 28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №221 взето на заседание на Общински съвет-Казанл

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 23.09.2020 г, 25.09.2020 г. и 29.09.2020 г.

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №1339, №1341 и №1342 от 28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №215, №216, №217, №218, №219 и

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Товарен автомобил Ситроен Берлинго 1,6 ХДИ,

На основание чл. 57, ал. 1, чл. 80, т.7, чл. 81 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет–Казанлък и Заповед № 1352/31.08.2020г. на Кмета, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажб

Публичнени търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 25.08.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 08.09.2020 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм., ДВ

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в гр. Казанлък, местност „Старите лозя“ на 30.07.2020 г. (Втора дата на 14.08.2020 г. при липса на кандидати))

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №987 от 02.07.2020 г. и Заповед №1121 от 22.07.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение

Публичени търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. Енина, с. Горно Черковище, с. Розово, с. Овощник на 13.08.2010 г. (Втора дата при липса на кандидати на 25.08.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1083 от 17.07.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №196 взето на заседание на Общи

Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 24.07.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 04.08.2020 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., из

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с площ 999 кв. м, местност „Мутафчийска чешма“, гр.Казанлък 07.07.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 24.07.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заповед № 885/16.06.2020г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решениe № 126, взето на заседание на

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в с. Равда на 07.07.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 24.07.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 884 от 16.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №114 взето на заседание на Общи

Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 02.06.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 16.06.2020 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в гр. Казанлък.

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, във връзка със Заповед № 623 от 13.05.2020 г. на Кмета на община Казанлък, във връзка с Решениe №153/15.04.2020 г., Проток

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък.

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, във връзка със Заповед № 622 от 13.05.2020 г. на Кмета на община Казанлък, във връзка с Решениe №154/15.04.2020 г. на Общи

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти, гаражни клетки в гр. Шипка.

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, във връзка със Заповед № 621 от 13.05.2020 г. на Кмета на община Казанлък, във връзка с Решениe №151/15.04.2020 г. на Общи
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220