Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 18.05.2020 г. и на 19.05.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 08.06.2020 г. и на 09.06.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди № № 563, 557, 560 и 561 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №: № 128, 12

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 18.05.2020 г.(втора дата при липса на кандидати 08.06.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл.82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 562 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №114 взето на заседание на Общин

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 20.05.2020 г.(втора дата при липса на кандидати 10.06.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 559 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №126 взето на заседание на Общи

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 21.05.2020 г.(втора дата при липса на кандидати 11.06.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 558 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №125 взето на заседание на Общи

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 22.04.2020 г.(втора дата при липса на кандидати 19.05.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед № 476/ 07.07.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения с номера №88 и №89

Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 27.03.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 10.04.2020 г.)

                                                        ОБЩИНА КАЗАНЛЪК  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 06.02.2020г.(втора дата при липса на кандидати 20.02.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 80, т. 4, чл. 81, ал. 2 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповеди №№ 67 и 68 на Кмета на Община Ка

Община Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на гаражни клетки в ПИ с идентификатор 35167.504.862. Търговете ще се проведат на 29.11.2019 г. (втора дата при липса на кандидати 10.12.2019 г

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповед №1730/13.11.2019 г. на кмета на Община Казанлък, във връзка с изпълнение на Решениe  №1093 от 27.0

Община Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на кобила и кон. Търговете ще се проведат на 12.11.2019 г., втора дата при липса на кандидати- 20.11.2019 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57, чл. 80, ал. 7,  и чл. 81  от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповед № 1651/29.10.2019г. на ВрИД

Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък. Публично оповестеният конкурс ще се открие на 24.10.2019, втора дата –

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение  № 1163/26.09.2019 г. на

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на гаражни клетки в ПИ с идентификатор 35167.504.862 и ПИ 35167.501.478. Търговете ще се проведат на 14.10.2019 г. (втора дата при липса на кандидати 23.10.2019 г

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и издадени заповеди от кмета на Община Казанлък, във връзка с изпълнение на Решения №: №1093 и 1095 от 27.06.2019

Провеждане на публични търгове за продажба на общински имоти, находящи се в гр. Казанлък на 16.09.2019 г. (втора дата 02.10.2019 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1336 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №: №1004 и № 1005 от 28.03.2019
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220