Местни избори 2023

Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 958/29.06.2020 г. и Заповед №961/30.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с т

Публични търгове за отдаваен под наем на общински терени и временни преместваеми съоръжения

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 958/29.06.2020 г. и Заповед №961/30.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с т

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на 1 кв.м. от желязо-решетъчна конструкция за поставяне на антенно съоръжение с. Средногорово

На основание чл. 80 т.2 , чл.81, ал.2  и чл.82, ал.2 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка със Заповед №908/17.06.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/ пет/ 

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти - микроязовири

На основание чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.2 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка с Решение №119/23.02.2020г. на ОбС – Казанлък и Заповед № 909/17.06.2020 г. на Кмета на община Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване за отдав

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в гр. Казанлък, бул. 23- ти ПШП №107

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед №821/09.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търг

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за офис в гр. Казанлък, ул. “Искра“№5

На основание, чл.80, ал.2, чл.81, ал. 2 и чл.82, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №276/24.09.2009г. на Общински съвет – Казанлък в изпълнение на Годишна програма за управление и разпор

Публични търгове за отдаване под наем на санитарни възли парк “Розариум“, Улица на услугите и Кооперативен пазар, гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №676/20.05.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обекти

На основание чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет – Казанлък, във връзка със Заповед № 638/13.05.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение № 120/23.03.2020 г. на Общински съвет &n

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти с временен статут

На основание чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет – Казанлък, във връзка със Заповед № 624/13.05.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение № 10.12.2019 г. на Общински съвет &ndash

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ В С. ШЕЙНОВО И С. ГОЛЯМО ДРЯНОВО

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №555/28.04.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане

Публични търгове за отдаване под наем на терени, общинска собственост за поставяне на временно преместваеми съоръжения

Община Казанлък на основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал.1, т. 2, чл.22, ал.1, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед № 556/28.04.2020

Публичени търгове за отдаване под наем на стоматологичени кабинети

Община Казанлък на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №566/28.04.2020 г. на  кмета на Община Казанлъ

Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в автоспирка село Ръжена

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №321 /06.03.2020г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане

Публични търгове за отдаване под наем на общински терени и павилиони

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2, чл.22, ал.1, чл.80, т.1 и  т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 345/11.03.202

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ В ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. “ЧУДОМИР“

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №149/04.02.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични &n

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ,УЛ. “СЛАВЯНСКА“- КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 127 / 29.01.2019 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване

Публично оповестени търгове за отдаване под наем на временни обекти/павилиони/ и терени, общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 56 от 17.01.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с та

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ - СТОЛОВЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.20, ал.1, чл.80, т.1 и чл. 96 от Наредба № 15  на Общински съвет – Казанлък и в изпълнение на Решение №1159/26.09.2019г. на Общински съвет – Казанлък, ОБЩИ

Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет

  На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1500 / 25.09.2019 г. на изпълняващия функциите на кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен тър

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1427 от 16.09.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публи
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220