ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР,ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В КВ.392А,457,457А ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията : РЕШЕНИЕ №1170 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.12.2014 г., Протокол №57 1. Разрешава изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична рег

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ №1153 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2014 г., Протокол №56 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124 а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Р Е Ш И: 1. Разрешава изработване на проект

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В УПИ I 5170 ЗА КВ. 157 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от 24-11-2014 г. Относно:  Издадена скица с виза за проектиране на „Допълващо застрояване – клуб“           Община Казанлък на основание чл.140, ал.3 о

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР И ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО В КВ. 35А И КВ.36 НА С.ЕНИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  14.11. 2014г.   Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява, че е изработен проект за

ОБЯВА ЗА ПУП-ПЗ КВ. 73 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  14.11. 2014г.   Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуaлния кодекс, обявява, че е изработен проект за

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ШЕЙНОВО

РЕШЕНИЕ №1132 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.10.2014 г., Протокол №55 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и ал. 7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Р Е Ш И: 1. Разрешава из

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ШЕЙНОВО

РЕШЕНИЕ №1131 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.10.2014 г., Протокол №55 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и ал. 7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Р Е Ш И: 1.  &n

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КОПРИНКА

РЕШЕНИЕ №1130 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.10.2014 г., Протокол №55 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и ал. 7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Р Е Ш И: 1.  Разреш

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КОПРИНКА

РЕШЕНИЕ №1122 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.10.2014 г., Протокол №55 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ, и чл.30, ал

ОБЯВА ЗА ПУП-ПР,ПЗ КВ. 279 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  16.10. 2014г. Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява, че е изработен проект за изменение н

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПУП-ПЗ ЗА КВ. 279 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №1056 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.07.2014 г., Протокол №51 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от ЗОС, във вр. с чл.38 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1

ОБЯВА ЗА ПУП-ПР,ПЗ КВ.282 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  06.10. 2014г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесул

ОБЯВА ЗА ПУП-ПР,ПЗ КВ.304 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  25.09. 2014г.   Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесулния кодекс, обявява на следните заинтересува

ОБЯВА ЗА ПУП-ПР,ПЗ КВ.104 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  23.09. 2014г.   Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесулния кодекс, обявява на следните заинтересува

ОБЯВА ЗА ПУП ОТ КВ.304 ПО ПЛАНА НА ГРАД КАЗАНЛЪК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  02.09. 2014г.   Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА възлагане изработка на ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000562, в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1, изр. 2-ро и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.25, ал.3, т.3, предл. 2-ро от ЗСПЗЗ,  чл.17а, ал.1, т.3 от З

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура до Поземлен имот № 113193, находящ се в землището на с. Овощник с ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък

  Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,     РЕШЕНИЕ №1057 взет

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-План за застрояване на Поземлен имот №000640, находящ се в местността 'Търниченски ливади', с начин на трайно ползване 'Паркинг' в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, общ. Казанлък

  Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,     РЕШЕНИЕ №1052 взето

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Евгений Христов Назъров , собственик на ПИ 6265, кв. 256 по плана на гр. Казанлък, Петя Нанева Назърова , собственик на ПИ  6265, кв. 256 по плана на гр. Казанлък, Емануил Донев Бастрев , собственик на ПИ 6266, кв. 256 по плана на гр. Казанлък,

Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Детелин Иванов Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък, Иван Нанев Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък, Атанаска Бялкова Чернева , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220