Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

Тошка Стефанова Влахова , собственик на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново, Мира Рафаилова Дракова   собстеник  на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново, Деяна Рафаилова Дракова   собстеник  н

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП-ПЗ НА Поземлен имот №600.78 по плана на с. Горно Черковище

  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1020 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50     1.    

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе за външно ел. захранване до ПИ №109021 в землището на с. Копринка

   на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1019  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50      

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за Поземлен имот №027004 в землището на с.Черганово

  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1018  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50     1.   

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ на Поземлени имоти №000667 и №000668 в землището на гр.Казанлък

   на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1017    на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50   1. Разрешава из

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА кв. КАЗАНЛЪШКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ по плана гр. КАЗАНЛЪК

     на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ:   РЕШЕНИЕ №1015 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50  

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 83106.132.560 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ШЕЙНОВО

    на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,     РЕШЕНИЕ №1014  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол №50     1.&nb

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ по плана на с.Овощник, с.Розово

обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ №1002 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Протокол № 50 1.    Изразява

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В Поземлен имот № 105053, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. КОПРИНКА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, РЕШЕНИЕ № 985, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2014 г., Протокол № 48 1.      Разрешава изработване на п

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В Поземлен имот № 010064, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Хаджи Димитрово

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, РЕШЕНИЕ № 988 , взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,проведено на 28.05.2014 г., Протокол № 48 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройст

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ИМОТ с идентификатор № 27499.182.10, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Енина

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,   РЕШЕНИЕ № 987 /28-05-02014 г., Протокол № 48 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ № 000363, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КРЪН

обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ № 955 взето на заседание на Общински съвет -Казанлък, проведено на 28-05-2014 г., Протокол № 48 Изменя свое Решение №

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА изменение на план за регулация на част от квартал 59 по плана на с. Ясеново

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  01.07. 2014г.                Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР,ПЗ за квартал. 254 по плана на гр. Казанлък

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  18.06. 2014г. Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220