ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл. 42 наредба  № 28 на Общински съвет-Казанлък „За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинс

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на общината да вземат участие в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на общината да вземат участие в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен

Обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък

https://www.kazanlak.bg/cat-785.html

Проект на нова Наредба №8 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите, архитектурните ансамбли на територията на Община Казанлък

Проект на нова Наредба №8 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Казанлък На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2024 г. НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Уважаеми съграждани, Представяме Ви проект за бюджет на Община Казанлък за 2024 г. С общата рамка на прооектобюджета можете да се запознаете от прикачените документи: Проект на бюджет 2024 г. Приложения Предложения и становища могат да б

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На основан
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220