2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Информация за услугата    

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Информация за услугата

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Иннформация за услугата

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Информация за услугата

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Информация за услугата

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Информация за услугата  

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Информация за услугата

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Информация за услугата

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Информация за услугата

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Информация за услугата

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Информация за услугата

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Информация на услугите

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Информация за услугата

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Информация за услугата

Удостоверение за идентичност на административен адрес/номер

Наименование на услугата: Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Правно основание/ нормативни документи/: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цен
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220