2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Информация за услугата

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Информация за услугата

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация за услугата

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Информация за услугата

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Информация за услугата

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Информация за услугата

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Информация за услугата

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Информация за услугата

1 Копие - извадка от действащ ПУП/ОУП/

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси – чл.107, т.6; Необходими за изпълнение на услуга

2 Предоставяне на данни от действащ кадастрален и/или регулационен план

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за устройство на територията Закон за кадастъра и имотния регистър Необходим

Заверяване на характеристика в Декларация по чл.14 от ЗМДТ на недвижим имот

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Информация за услугата

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Информация за услугата

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Информация за услугата

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Информация за услугата

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

Информация за услугата

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Информация за услугата

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Информация за услугата

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Информация за услугата

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220