2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Информация за услугата

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Информация за услугата

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Информация за услугата

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Информация за услугата

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Информация за услугата

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Информация за услугата

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Информация за услугата

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Информация за услугата

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Информация за услугата

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Информация за услугата

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схем

Информация за услугата

2112 Издаване на разрешение за строеж

Информация за услугата

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Информация за услугата

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Информация за услугата

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Информация за услугата

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Информация за услугата

2117 Съгласуване и одобряване на проект за ПУП до 1 квартал или проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) до 1 квартал

Информация за услугата

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Информация за услугата

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

Информация за услугата

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220