Местни избори 2023

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Информация за услугата

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Информация за услугата

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Информация за услугата

2117 Съгласуване и одобряване на проект за ПУП до 1 квартал или проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) до 1 квартал

Информация за услугата

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Информация за услугата

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

Информация за услугата

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Информация за услугата

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Информация за услугата

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Информация за услугата

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Информация за услугата

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Информация за услугата

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Информация за услугата

4 Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

Правно основание/ нормативни документи/: ЗУТ -   чл.143, ал.1 и  чл. 145, ал.1 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост (друго вещно право) Удостоверение за наслед

7 Уведомление за премахване на законен строеж

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие

Заверяване на характеристика в Декларация по чл.14 от ЗМДТ на недвижим имот

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220