2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Информация за услугата

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Информация за услугата

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Информация за услугата

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Информация за услугата

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Информация за услугата

1 Копие - извадка от действащ ПУП/ОУП/

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси – чл.107, т.6; Необходими за изпълнение на услуга

2 Предоставяне на данни от действащ кадастрален и/или регулационен план

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за устройство на територията Закон за кадастъра и имотния регистър Необходим

4 Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

Правно основание/ нормативни документи/: ЗУТ -   чл.143, ал.1 и  чл. 145, ал.1 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост (друго вещно право) Удостоверение за наслед

5 Регистрация на технически паспорт

Приложение: Технически паспорт на хартиен носител – 2 броя Технически паспорт в електронен вид – 1 брой магнитен носител Заявление по образец Срок:   7дни

6 Издаване на удостоверение за съборена сграда

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копи

7 Уведомление за премахване на законен строеж

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие

8 Отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община Казанлък

  Правно основание/ нормативни документи/: ЗСПЗЗ -   чл.19 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие; Удостоверение за наследници. Срок:

9 Издаване удостоверение за съгласие от община Казанлък

Правно основание/ нормативни документи/: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.5, чл.48, ал.3, чл.183, ал.2 от ЗУТ Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Копие от скица с виза за проектиран

10 Заявление за издаване на удостоверение за устройствена зона

Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост Копие от скица на имота; Документ за платена такса; Срок:   1.  Обикновена – срок 14дни &nbs

Заверяване на характеристика в Декларация по чл.14 от ЗМДТ на недвижим имот

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220