2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Информация за услугата

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Информация за услугата

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Информация за услугата

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация за услугата

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Инфромация за услугата

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Информация за услугата

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Информация за услугата

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Информация за услугите

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Информация за услугата

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схем

Информация за услугата

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Информация за услугата

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Информация за услугата

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Информация за услугата

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Информация за услугата

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220