Местни избори 2023

Наредби

НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 


НАРЕДБА № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 3 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

 


НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
 


НАРЕДБА № 5 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 


НАРЕДБА № 6 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА  № 10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 11 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В

 

 

 


НАРЕДБА № 12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


НАРЕДБА №13 ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


НАРЕДБА № 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА №19 ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 


НАРЕДБА № 21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 24 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩОДОСТЪПНА СРЕДА В ГРАД КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА №25 ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 27 ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛТК, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА  № 28 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


НАРЕДБА  № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 31 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 32 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 33 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 34 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220