Наредби

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък


НАРЕДБА №2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА №3 за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Казанлък


НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА №5 за управление на горските територии, собственост на Община Казанлък


Наредба № 6 за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищно и училищно образование в община Казанлък.


НАРЕДБА №7 за реда и условията при отглеждане на  животни на територия на община Казанлък


НАРЕДБА №8 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък


НАРЕДБА  № 10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Казанлък и издаване на сертификати клас В


НАРЕДБА №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища


НАРЕДБА №13 за общинските пазари в община Казанлък


НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Наредба № 16 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Казанлък


НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия  и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества


НАРЕДБА №21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА  ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък, приета с Решение № 55/28.01.2020 г.


НАРЕДБА №24 за изграждане на общодостъпна среда в гр. Казанлък


НАРЕДБА № 25 за Гробищните паркове на територията на Община Казанлък


НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък


НАРЕДБА №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък


НАРЕДБА  № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг


НАРЕДБА  № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


НАРЕДБА № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък


НАРЕДБА № 32 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Казанлък


Наредба № 33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък


Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността  на спортните клубове в Община Казанлък


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220