Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: Самостоятелен обект в гр. Казанлък, ул.“Искра“№5, ет.2, обект 1, с обща площ 45,35 кв.м. и Павилион за извършване на търговска дейност, с. Розово, ул.“Освобождение“, автоспирка 1

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет- Казанлък във връзка със Заповед № 1110/21.07.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:

А. Самостоятелен обект в сграда с обща площ 45,35 кв.м. с идентификатор 35167.502.5904.2.6 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул.“Искра“№5, ет.2, обект 1, със застроена площ 45,35 кв.м., РЗП 54,00 кв.м, в т.ч. 4,62 процента (8,65 кв.м.) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0. Предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904. Предназначение на самостоятелния обект: за офис. Брой нива на обекта: 1/едно/. Сградата е масивна конструкция, въведена в експлоатация, съгласно УВЕ-67/14.08.2019 Г. НА Община Казанлък и представлява „Сграда за обществено и делово обслужване“ по строителна документация. Построена е в УПИ V-5904, ОДО  в кв..172 гр. Казанлък, по ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение на ОбС-Казанлък №518 от 04.03.2013г., за част от който е съставен АЧОС 3187/28.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с дв.вх. №601/02.02.2016 г., н.а.175, т.2, н.д. 391. За имота е съставен АЧОС №3749/13.09.2019 г. за офис, посочен в  позиция 38, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г. с начален месечен наем в размер на 200,00 лв. без ДДС.

Б. Павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Розово, ул.“Освобождение“, автоспирка 1, с позиция 100, включен в Приложение 12 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.,  със застроена  площ от 66,52 кв.м. с начален месечен наем в размер на  248,00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 12.08.2020 г. от 10:00 ч. за обект“А“ и 10,15 ч. за обект“Б“ в Ритуална зала в сградата на Община Казанлък. Документи, ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 19.08.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обектите  – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221. 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220