Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: 4 броя санитарени възела на централен пазар в гр. Казанлък, на „Улица на услугите“ на парк “Розариум“ и на парк „Тюлбето“ на 11.08.2020 г. (втора дата на 18.08.2020 г., при липса

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет- Казанлък във връзка със Заповед №  1111/21.07.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:

А. санитарен възел на централен пазар в гр. Казанлък с позиция 35, включен в Приложение 8 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с идентификатор 35167.502.9252.4 по КККР на гр. Казанлък ,  със застроена  площ от 72,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 155,00 лв. без ДДС.

Б. санитарен възел на „Улица на услугите“ в гр. Казанлък с позиция 5, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с идентификатор 35167.502.8338 по КККР на гр. Казанлък ,  със застроена  площ от 57,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 143,00 лв. без ДДС.

В. санитарен възел в парк “Розариум“ в гр. Казанлък с позиция 51, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с идентификатор 35167.502.8415.4 по КККР на гр. Казанлък ,  със застроена  площ от 48,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 100,00 лв. без ДДС.

Г. санитарен възел в парк „Тюлбето“ в гр. Казанлък, с позиция 52, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с идентификатор 35167.503.5055 по КККР на гр. Казанлък,  със застроена  площ от 130,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 182,00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 11.08.2020 г. от 10:00 ч. за обект “А“, 10:15 ч. за обект “Б“, 10:30 ч. за обект “В“ и 10:45 ч. за обект“Г“ в Ритуална зала в сградата на Община Казанлък.

Документи, ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 18.08.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обектите  – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220