Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти: Помещение за офис на адрес: гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ № 12, ет. 1 и самостоятелен обект в сграда, площ: 45,35 кв.м, в гр. Казанлък, ул. “Искра“ №5, ет.3, апартамент 1,

На основание чл. 80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет  - Казанлък във връзка със Заповед №1353/31.08.2020 год. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ и 5 /пет/ години на следните общински обекти, както следва:
А. Помещение за офис на адрес: гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ № 12, ет. 1, обект 35, с позиция 57, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот-част от самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 35167.502.166.1.35 по КККР на гр. Казанлък,  с обща  площ от 49,36 кв.м. в т. ч. / стая № 1 с площ от 10.25 кв.м., стая № 2 с площ от 16,42 кв.м., стая № 3 с площ 10,25 кв. м., 1/3 от фоайе с площ 9,82 кв.м. и 1/3 от санитарен възел с площ от 2.62 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 173,00 лв. без ДДС.
Б. Самостоятелен обект в сграда, площ: 45,35 кв.м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. “Искра“ №5, ет.3, апартамент 1, със застроена площ 45,35 кв.м, РЗП 54,00 кв.м в т.ч. 4,62%, (8,65 кв.м.) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904, Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, ниво 1, с начален месечен наем в размер на 290,00 лв. без ДДС.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 17.09.2020 г. от 11:30 ч. за обект “А“ и 12:00 ч. за обект “Б“ в Ритуална зала в сградата на Община Казанлък. Документи ще се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата - 30.09.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Депозит за участие – 50 на сто от първоначално обявената месечна наемна цена.
Оглед на обектите  - от 9:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена от Гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена на тръжната документация – 100,00 лв. без ДДС. /120,00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ИВАНКА ИВАНОВА /П/
Секретар на Община Казанлък

публ. на 04.09.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220