Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне на временно преместваеми съоръжения

На основание чл. 80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет  - Казанлък във връзка със Заповед №1248/18.08.2020 год. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински обекти, както следва:
1. Обект „А“: Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за бензиностанция, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Ген. Столетов“,  западно от парк „Розариум“ с обща площ от 30.00 кв.м., посочен с позиция 30 от Приложение 12 на ГПУРИОС за 2020 година, с начален месечен наем в размер на 150,00 лв.
2. Обект „Б“: Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за бензиностанция, находящ се в гр. Казанлък, на ъгъла на ул. „Цар Освободител“ с обща площ от 30.00 кв.м., посочен с позиция 31 от Приложение 12 на ГПУРИОС за 2020 година, с начален месечен наем в размер на 150,00 лв.

Публичните търгове ще се проведат на 09.09.2020 год. от 10:00 часа /за обект „А“/ и от 10:15 часа /за обект „Б“/ в Ритуалната зала, в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6.

Документи ще се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата - 16.09.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Депозит за участие – 50 на сто от първоначално обявената месечна наемна цена.
Оглед на обектите  - от 9:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена от Гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.

Цена на тръжната документация – 100,00 лв. без ДДС. /120,00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на община Казанлък

публ. на 31.08.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220