Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1499/21.09.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

/обект А/ общинска земеделска земя с площ от 808 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор  83199.42.5  в местността „ Шишманец“ в землището на гр. Шипка, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята девета  при неполивни условия, НТП: изоставена орна земя по КККР на гр. Шипка , одобрени със Заповед №РД-18-964/2017г. на Изп. директор на АГКК;  /номер по стар план 042005/; общинска земеделска земя с площ от 392 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83199.22.8 в местността „ Кантона“ в землището на град Шипка, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП изоставена орна земя по КККР на гр. Шипка , одобрени със Заповед №РД-18-964/2017 г. на Изп. директор на АГКК; /номер по стар план 022008/; общинска земеделска земя с площ от 670 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83199.22.10 в местността „Кантона“ в землището на град Шипка, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП изоставена орна земя  по КККР на гр. Шипка , одобрени със Заповед №РД-18-964/2017 г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 022010/.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2020 год.с позиция 44 от Приложение 11. Всички с обща площ от 1,870 дка. С начален годишен наем в размер на 20,00 лв.

 /обект Б/ общинска земеделска земя  с обща площ от 1003 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 53179.243.876 в местността „ Каракос“ в землището на с. Овощник,

община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска; категория на земята девета при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Овощник , одобрени със Заповед №РД-18-960/2017г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 243867/.Имотът е посочен  в ГПУРИОС за 2020 год. с позиция 45 от Приложение 11. С начален годишен наем в размер на 20,00 лв.

 /обект В/ общински земеделска земя с площ от 1730 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 83199.42.312 в землището на гр. Шипка, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП Гори и храсти в земеделска земя по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед №РД-18-964/2017 год. на ИД на АГКК /номер по стар план 000312/.Имотът е посочен в ГПУРИОС за 2020 год. с позиция 46 от Приложение 11.С начален годишен наем в размер на 20,00 лв.

/обект Г/ общинска земеделска земя с площ от 787 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.6.2 в местността „Хаджиевец“ в землището на с. Шейново, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, трета категория на земята при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94/2009 год. на ИД на АГКК./стар номер 006002/; общинска земеделска земя с площ от 1401 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.6.3 в местността „Хаджиевец“ в землището на село Шейново, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, трета категория на земята при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД – 18-94/2009 год. на ИД на АГКК /стар номер 006003/; общинска земеделска земя с площ от 3622 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.6.4 в местността „ Хаджиевец“ в землището на с. Шейново, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, трета категория на земята при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед № РД – 18-94/2009 год. на ИД на АГКК./стар номер 006004/.Всички с обща площ от 5,810 дка.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2020 год. с позиция 47 от Приложение 11.Начална годишна наемна цена в размер на 130,00 лв.

Публичните търгове ще се проведат на 09.10.2020 год. от 10:00 часа /за обект А/; 10:15 часа /за обект Б/; 10:30 часа /за обект В/ и 10:45 часа /за обект Г/ в сградата на Община Казанлък, Ритуална зала.

Документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните  търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 16.10.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98221

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на община Казанлък

 

 

публ. на 02.10.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220