Местни избори 2023

Избор на партньори за проект на Община Казанлък за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи

 

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩНОСТТА

От 30.06.2020 година Община Казанлък с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ изпълнява проект „Изграждане на социални жилища“. В период от 24 месеца ще бъдат изградени, оборудвани и обзаведени общо 10 броя социални жилища на територията на град Казанлък.

След приключване на строителните дейности предстои Община Казанлък да разкрие нов вид услуга - „Социални жилища“, която по своята същност е услуга от общ икономически интерес. Услугата ще се предоставя по реда на Наредба № 12 на Общински съвет – Казанлък.

Потребители на услугата „социални жилища“ могат да бъда родители с деца и лица в риск от бедност и социално изключване, които отговарят на критериите и условията на Наредба № 12, вкл. имат мотивация за обучение и образование, децата на семействата посещават редовно образователна институция, детските и учебни заведения.

Потребителите ще поемат ангажимент  за:

-Посещение на образователна институция от децата в училищна възраст;

-Включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;

-Включване в програми за социална интеграция;

-да имат избран личен лекар, да водят децата си на задължителни имунизации и проверка на здравния им статус;

-мерки за десегрегация и други.

За създаване на механизми и условия за активно включване на уязвимите групи в икономическия и социален живот Община Казанлък започва подготовка на интегрирано проектно предложение с финансиране от две оперативни програми - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Потребителите и потенциалните ползватели на услугата „социални жилища“ ще бъдат включени в пакет от интегрирани дейности за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване в съответствие с националната стратегия на Р.България за интегриране на ромите 2012-2020. 

Община Казанлък ще приложи интегриран подход и комплексни мерки и дейности, насочени към повишаване качеството на живот на потенциалните потребители, социалното включване и намаляване на бедността, както и към трайна интеграция на представителите на уязвими групи.

За изпълнение на интегрирани дейности и постигане на устойчиви резултати Община Казанлък отправя покана към всички заинтересовани страни за заявяване на интерес за партниране при разработване и изпълнение на проект по открита процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Поканата и заявление за изразяване на интерес може да намерите на сайта на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/page-10152.html

  

публ. на 06.10.2020 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220