Публичнени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти /в с. Розово и магазин на ул. “23-ти ПШП“/ на 13.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 27.11.2020 г.)

Община Казанлък на основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1757/23.10.2020 г. и Заповед № 1758/23.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут:
Обект 1 - Общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се  в с. Розово, ул. „Освобождение“, автоспирка № 1, с позиция № 100, включен в Приложение № 12 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с обща площ от 66,52 кв. м, с начален месечен наем 248,00 лв. без ДДС.
Обект 2  - Общински обект магазин с обща площ от 93,50 кв. м., в т.ч. /90,00 кв. м. търговска площ и 3,50 кв. м. санитарни помещения/ разположен в партерен етаж от сграда /шестетажен жилищен блок/, находящ се в гр. Казанлък, ул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 23, за който е съставен АОС № 554/28.02.2008 г. с Позиция № 85 от Приложение № 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с начален месечен наем 530.00 лв. без ДДС.
Публичните търгове ще се проведат на 13.11.2020 год. от 11:30 ч.  за обект 1; от 12:00 ч. за обект 2 ; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 27.11.2020 год., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от Гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация– 100.00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.

Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. 
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 043198221; 043198249;

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък

публ. на 03.11.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220