Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на село Горно Изворово /първа дата 22.12.2020 г. от 11:00 ч., втора дата 29.12.2020 г., при същите условия/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед № 2019/03.12.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи, както следва:
Общинска земеделска земя с площ  от 1720 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 16780.4.12 в местност „Мезарлък дере“ в землището на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста, НТП: изоставена орна земя /стар номер 004012/ със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-19/03.01.2018 г. на Изп. Директор на АГКК.
Общинска земеделска земя с площ  от 1146 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 16780.4.4 в землището на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория на земята шеста, НТП: друг вид земеделска земя, /стар номер 000358/ със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-19/03.01.2018 г. на Изп. Директор на АГКК.
Общинска земеделска земя с площ  от 6174 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 16780.3.12, област Стара Загора, община Казанлък, с. Горно Изворово, стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория на земята шеста, НТП: друг вид земеделска земя, /стар номер 000321/ със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-19/03.01.2018 г. на Изп. Директор на АГКК. Обща площ на общинските земеделски земи е 9040 кв.м. с начален годишен наем в размер на 150.00 лв. Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг на 22.12.2020 г. от 11:00 ч. в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата за провеждане на търга – 29.12.2020 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
/Зам. кмет на община Казанлък/

публ. на 14.12.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220