Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот на 26.01.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 02.02.2021 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №5 от 06.01.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №248 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на общински имот.

I. Търгът ще се проведе на 26.01.2021 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

Час на търга

 

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

ПИ с идентификатор 83106.501.989 с площ от 1 113 кв. м., с. Шейново, общ. Казанлък

10:00

8 900

140

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 02.02.2021 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба.
Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 16:00 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, За контакти: 0431/98253; 0431/98243; 0888804627.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 12.01.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220