Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети в с. Копринка и с. Дунавци на 17.02.2021 г. /втора дата 24.02.2021 г., при същите условия/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед №148/01.02.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, както следва:
Обект /1/ - Лекарски кабинет находящ се на първи етаж в сградата на здравна служба на с. Дунавци с обща площ от 40,00 кв. м. / в т.ч. 15,50 кв. м. -лекарски кабинет, 9,50 кв. м. – манипулационна, 15,00 кв. м .чакалня и ½ идеална част от тоалетна/, част от застроена публична общинска собственост, представляващ самостоятелна комбинирана сграда, находяща се в парцел I, пл. № 262 по плана на село Дунавци, за който е съставен АПОС № 1130/30.08.2005 г. включен в ГПУРИИОС ЗА 2021 год. с позиция 24 в Приложение 8, с начален месечен наем 40,00 лв. без ДДС.
Обект /2/ - Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Копринка, в едно с манипулационна и ½ част от тоалетна с обща площ от 23,19 кв. м., включен в ГПУРИИОС ЗА 2021год. с позиция 16 в Приложение 8, за който е съставен АЧОС № 1134/31.08.2005 г., с начален месечен наем 55,00 лв. без ДДС.
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 17.02.2021 г. за:
Обект /1/  от 10:30 ч.;   Обект /2/ от 10:45 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата - 24.02.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обектите  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

 

 

публ. на 08.02.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220