Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 26.03.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 09.04.2021 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ №340 от 28 януари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал.2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл.6, ал. 1 и чл. 8, ал.1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 9 (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г. с поседни изм. и доп. от 21.04.2020 г.) и Решение № 1128 от 25.07.2019 г. за откриване на процедура за приватизация, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот: СОС с идентификатор 35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно) с площ 259,83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №36, ет. 1, обект 31. Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7, 35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво 1. Търгът да се проведе при следните условия:  1. Начална тръжна цена: 62 900 лв. без ДДС. Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF,  до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър /Регистър Булстат/ при Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на юридическите лица, (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в Деловодството на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

 

Председател на ОбС: /П/
Н. Златанов

 

публ. на 08.03.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220