Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на ул. “Чудомир“ № 6 на 26.03.2021 г. /втора дата 02.04.2021 г., при същите условия/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, във връзка със Заповед № 347/08.03.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, както следва:

  • Общински обект 1: самостоятелен обект в сграда, с обща площ 127,10 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.34 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. Чудомир №6, ет.4, обект 34, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За офис, посочен в ГПУРИОС за 2021 г. с Позиция 18 от Приложение № 9 с начален месечен наем в размер на 443,00 лв. без ДДС.
  • Общински обект 2: самостоятелен обект в сграда, с обща площ 127,10 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.22 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.3, обект 22, намиращ се в сграда №1, разположена в п.и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За офис, посочен в ГПУРИОС за 2021 г. с Позиция 17 от Приложение № 9 с начален месечен наем в размер на 443,00 лв. без ДДС.
  • Общински обект 3: самостоятелен обект в сграда с обща площ 127,10 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.10 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД -18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.2, обект 10, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: за офис, посочен в ГПУРИОС за 2021 г. с позиция 12 от Приложение № 9, с начален месечен наем в размер на 443,00 лв. без ДДС.
  • Общински обект 4: самостоятелен обект в сграда, с обща площ от 201 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет. -1, обект 1, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За търговска дейност, посочен в ГПУРИОС за 2021 г. с Позиция 1 от Приложение № 9, с начален месечен наем в размер на 537,00 лв. без ДДС.

 Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 26.03.2021 г. за:
- Обект /1/ от 11:15 часа; - Обект /2/ от 11:30 часа; - Обект /3/ от 11:45 часа;
- Обект /4/-  от 12:00 часа в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
При липса на кандидати втора дата - 02.04.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обектите  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 15.03.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220