Обява за подбор на “Диспечер“, “Счетоводител“ и “Шофьор“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък”

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на Договор BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

Община Казанлък обявява подбор на персонал, както следва:

-  Диспечер – 1 бр.

-  Счетоводител – 1 бр.

-  Шофьор – 2 бр.

Изисквания към кандидатите:

- да са пълнолетни граждани;

- да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

- да не са осъждани.

 

Изисквания за заемане на длъжност „Диспечер“:

- Завършено образование – средно/средно специално образование;

- Общ трудов опит – минимум 3 /три/ години;

- Професионален опит – счита се за предимство;

- Умения за планиране, организиране, координиране, наблюдение и контрол на дейности и документация, умения за работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; компютърна грамотност; умение за работа в динамична среда; умения за организация и ръководене на група от хора; адаптивност и способност за работа в екип; oтговорност за точно и качествено изпълнение на поставените задачи; умения за приоритизиране на задачите и управление на времето, опит в работа по проекти по оперативни програми е предимство.

 

Изисквания за заемане на длъжност „Счетоводител“:

- Завършено образование – средно/средно специално или висше, счетоводно-икономическа специалност;

- Професионален опит – минимум 3 /три/ години по специалността;

- Опит в бюджетно счетоводство – счита се за предимство;

- Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

1. счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;

2. реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.

- Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.

- Умения за планиране, организиране, управление и контрол на бюджета за дейността, умения за работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; Компютърна грамотност; умение за работа в динамична среда; комбинативност; комуникативност; оперативност; способност за работа самостоятелно и в екип, опит в работа по проекти по оперативни програми е предимство.

 Изисквания за заемане на длъжност „Шофьор“:

-          Завършено образование –  средно/средно специално;

-          Свидетелство за управление на моторно превозно средство –  категория В;

-          Професионален опит -  счита се за предимство;

-          Умения за запазване на внимание и съобразителност при управлението на моторното превозно средство (МПС), при спазване правилата на Закона за движение по пътищата; осъществяване на помощ при пренасяне на медицински консумативи, помощни средства и санитарни материали, необходими на персонала на услугите в проекта; комбинативност; комуникативност; оперативност; способност за работа самостоятелно и в екип.

Лицата, които желаят да кандидатстват за някоя от гореспоменатите позиции е необходимо да подадат документи, както следва:

1. Заявление – по образец;

2. Автобиография (CV);

3. Документ за завършено образование – копие;

4. Документ за самоличност – копие;

5. Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж (ако е приложимо);

6. Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо);

7. Декларация за обработка на лични данни – по образец.

 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч., или по електронен път на ел.адрес d.tineva@kazanlak.bg

 

Срок за подаване на документи – до 26.03.2021 г. 17:30 ч. включително.

 

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в административната сграда на Община Казанлък, находяща се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 6, както и на сайта на Община Казанлък в рубриката на проекта на адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html

 

Лице за контакт:  Десислава Тинева  – Административен координатор на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“  –  тел.  0431/ 98 283.

 

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък

(оправомощена със Заповед № 360/ 12.03.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за кандидатстване

Декларация за лични данни

 

публ. на 19.03.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220