ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е ОДОБРЕНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ

Община Казанлък получи одобрение по процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 към Министерството на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства". Разкриването на новата услуга ще позволи обгрижването на деца с тежки множествени увреждания.

Новата социална услуга ще може да обхване 30 места за дневна грижа и 60 консултативна за деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Центърът ще осигури целодневни и почасови услуги в специализирана среда, а именно: информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други, според индивидуалните потребности на потребителите, подбор на персонал, осигуряване на консумативи, материали и необходими дълготрайни материални активи, ново специализирано превозно средство.

Чрез новата услуга Община Казанлък допълва и надгражда започнатия процес на деинституционализация на грижата за деца, процес, обезпечен с подходяща инфраструктура, финансирана със средства по ОП "Региони в растеж" 2014-2020. Осъщественият напредък е част от провежданите от Кмета Галина Стоянова и нейния екип социални политики с фокус към всеки жител на община Казанлък да се чувства подкрепен и приобщен.

Направената успешна стъпка е следващ етап на работата по отварянето на изградения Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък в един от корпусите на Дневна ясла №6 в град Казанлък. Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции - Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 065 млн. лева – от Европейския социален фонд 905 394  лева и 159 775 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписването на договора, което предстои в следващите 30 дни.

 

 

20.03.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220