Удължаване срока за прием на документи от кандидати за потребители по проект “Патронажна грижа + в община Казанлък“

ОБЯВА

 

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-6.002-0025 „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

Община Казанлък

удължава срока за подбор на кандидати за потребители

по проект  „Патронажна грижа + в община Казанлък”

 

В рамките на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“ ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Казанлък.

Целта на Направление 1 „Патронажна грижа“ е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа във връзка превенция разпространението на COVID-19.

 

Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:

·         Хора с увреждания;

·         Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

·         Лица над 54 г.

Кандидат - потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление от кандидата (по образец);

2. Заверено копие на документ за самоличност;

3. Заверено копие на документ за самоличност на представителя (ако е приложимо);

4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) - в случай на упълномощаване;

5. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

6. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

 

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Казанлък в рубриката на проекта на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html или да се получат на място в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, Гише № 5, на адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6

Документите може да се подават лично или от представител на адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6 в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, Гише № 5, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 02.04.2021 г. включително.

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, Гише № 5, на адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на интернет страницата на Община Казанлък в рубриката на проекта на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html

 

            П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА          

(Зам.-кмет на община Казанлък,

оправомощена със Заповед № 360/ 12.03.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за кандидатстване

Декларация за лични данни

публ. на 26.03.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220