Обява за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки на кандидат-потребители по проект “Патронажна грижа + в община Казанлък“

 

Обява

за подбор на специалисти за изготвяне на индивидуални оценки

 на кандидати за потребители на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

обявява подбор на специалисти, както следва:

 

·        специалисти „Социални дейности“ – 3 броя

·        специалисти „Здравни дейности“ – 3 броя.

 

Кратко описание на дейността: Екип, състоящ се от един специалист „Социални дейности“ и един специалист „Здравни дейности“ извършва индивидуална оценка на потребностите от социални и/или здравни услуги на кандидат-потребители, допустими за ползване на здравно-социална услуга „Патронажна грижа“. Индивидуалната оценка се изготвя съгласно Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, одобрена от Министъра на здравеопазването.

 

Форма на възлагане на дейността: Договор за изпълнение на услуга по реда на Закона за задълженията и договорите.

 

Изисквания към кандидатите:

-   да са пълнолетни граждани;

-   да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

-  да не са осъждани.

Изисквания към специалист „Социални дейности“:

Образование – минимум средно образование; по-висока степен на завършено образование е предимство;

Специфичен опит – минимум 1 година опит в областта на социалните услуги;

Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

Умение за работа в екип;

Допълнителни квалификации са предимство.

Изисквания към специалист „Здравни дейности“:

Образование - средно-специално, полувисше, професионален бакалавър или висше  по специалности „Медицинска сестра“, „Фелдшер“ или „Акушерка“ или еквивалент;

Професионален опит – минимум 1 година;

Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

Умение за работа в екип;

Допълнителни квалификации са предимство.

Необходими документи:

1. Заявление – по образец;

2. Автобиография (CV);

3. Документ за завършено образование – копие;

4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния/ специфичния опит;

5.Копие на удостоверение/сертификат за придобита допълнителна квалификация и умения (ако е приложимо);

6. Декларация за обработка на лични данни – по образец.

 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък  в рубриката на проекта на адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html, както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

 

Срок за подаване на документи – всеки работен ден от 26.03.2021 г. до 02.04.2021 г.,  от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 

Място за подаване на документи – на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5, или по електронен път на следния e-mail: d.tineva@kazanlak.bg

След приключване на работата си, комисията ще обяви резултатите от подбора на сайта на Община Казанлък  в рубриката на проекта на адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-676.html, както и на информационното табло в сградата на Община Казанлък, Център за обслужване на гражданите.

Документи, получени след определения срок, не се разглеждат от комисията.  Липсващи, нередовни, непълни или недостатъчни документи на етапа на подбор, са основание за отстраняване на кандидата.

Лице за контакт: Десислава Тинева – Административен координатор на проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“  – тел. 0431/ 98 283.

 

             П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

(Зам.-кмет на община Казанлък,

оправомощена със Заповед № 360/ 12.03.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за кандидатстване

Декларация за лични данни

 

публ. на 26.03.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220