ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД КАЗАНЛЪК 2014 - 2020

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 (ИПГВР) е един от основните стратегически документи за развитие на Община Казанлък през периода 2014 – 2020 година.

В края на периода на действие на ИПГВР се извършва финално отчитане на плана, съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени през декември 2020 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общинска администрация изготви финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година и кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да се запознаят с документа.

Във връзка с действащите мерки и ограничения за публични събития е невъзможно финалния доклад-отчет да Ви бъде представен с физическо присъствие на участниците.

Поради това Ви каним да се  запознаете с изготвения финален доклад-отчет, прикачен в два файла към настоящата покана.

Имате възможност да направите коментари по изготвения финален доклад-отчет чрез и-мейл кореспонденция в срок до 17:30 часа на 05.04.2021 г. на електронна поща  h.bogutlieva@kazanlak.bg или v.dimitrova@kazanlak.bg.

 

 

Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година
Приложение матрица бюджет

26.03.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220