Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в гр. Несебър на 13.04.2021 г. /втора дата при липса на кандидати на 27.04.2021 г., при същиите условия./

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 456 от 22.03.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №: 365/25.02.2021 г. на ОбС – Казанлък, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следния общински имот:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена в лв.

без ДДС

Цена за тр. док., в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с площ 2800 кв. м., гр. Несебър, местност „Кокала“

15:00

801 500

180

 

Търгът да се проведе на 13.04.2021 г. в ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  27.04.2021 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, както и ДДС.

Данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, се привежда в полза на Община Несебър.
Оглед на имота – 10-16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.
За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или тел.: 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

 

публ. на 26.03.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220