Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 27.04.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 11.05.2021 г.)

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №86/27.02.2020 г. за откриване на процедура за приватизация, Р Е Ш И:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 06848.11.263 (нула шест осем четири осем точка едно едно точка две шест три), с площ 2 359 (две хиляди триста петдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: пета, при съседи: 06848.11.273, 06848.11.274, 06848.11.42, 06848.11.44, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 06848.11.263.1 (нула шест осем четири осем точка едно едно точка две шест три точка едно) със застроена площ 113 (сто и тринадесет) кв. м., на един етаж, полумасивна конструкция, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Номер на предходен план 000263. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена 29 820 (двадесет и девет хиляди осемстотин и двадесет) лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация. 2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 15:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

Председател:
Н. Златанов /П/

 

 

 

 

 

 

 

 

публ. на 09.04.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220